UAB „Pabradės komunalinis ūkis“

 

AKTUALI INFORMACIJA

 2018-07-20 

DĖL NEPRIKLAUSOMŲ KANDIDATŲ Į 
UAB „PABRADĖS KOMUNALINIS ŪKIS“ VALDYBOS NARIUSATRANKOS

 


GYVENTOJŲ ŽINIAI

Informuojame, kad 2018 m. birželio 29 d. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-128 „Dėl UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ nustatytos 2018 m. birželio 8 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-194 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pabradės komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderintos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainos. Vadovaujantis LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 23 punktu, naujai patvirtintos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainos bus taikomos nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. 

VIDUTINIS SUVARTOTO GERIAMOJO VANDENS KIEKIS (NORMA)


Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-09-10 nutarimo Nr.989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintu atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu, kuriems nėra įrengti atsiskaitomieji geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisai, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis bus skaičiuojamas taikant vandens tiekėjų apskaičiuotą vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui per mėnesį.
2016 metams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis, kub. metrais vienam gyventojui yra – 2,8 m³/mėn.
Vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį apskaičiuoja UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ kiekvienais metais iki vasario 1 d.

Dėl butų ir kitų patalpų savininkų namų atnaujinimo lėšų kaupimo

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ informuoja, kad 2015 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 390 patvirtintas Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Vadovaujantis Aprašu visi daugiabučiai namai privalo kaupti lėšas namams atnaujinti dėl privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų įgyvendinimo. Minimalus tarifas – 0,05  Eur per mėn už kv. m naudingojo ploto). 
Namams, esantiems Architektų g. 4, Arnionių g. 62, Gamyklos g. 13, Kranto g. 4, Vilniaus g. 108* taikomas 0,025 Eur per mėn. už kv. m naudingojo ploto mokesčio tarifas.  
* namams pradėjus renovaciją ir po renovacijos ir rekonstrukcijos
Namams, esantiems Vilniaus g. 108A ir Vilniaus g. 108B, kurių naudingasis plotas didesnis negu 3000 kv. m. taikomas 0,03 Eur per mėn. už kv. m naudingojo ploto mokesčio tarifas.

PABRADĖS sen. GYVENTOJŲ ŽINIAI!

Nuo 2015 m. spalio m. privačių namų valdų savininkams bus nemokamai pristatomi ir dalinami antrinių žaliavų konteineriai (PLASTIKUI ir STIKLUI).
Vienas iš būdų prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo yra tinkamas atliekų tvarkymas, kuris prasideda nuo rūšiavimo, todėl nuo 2016 m. pagal Aplinkos ministerijos nustatytus reikalavimus buitinių atliekų rūšiavimas bus privalomas.
Prašome geranoriškai paimti konteinerius ir bendradarbiauti rūšiuojant atliekas su UAB „Pabradės komunalinis ūkis“